The Effect Of Ethical Climate On Employee Satisfaction In 5-Star Hotel Managements: A Field Study In Gaziantep

Authors

  • Tuba BüyükbeÅŸe Hasan Kalyoncu University
  • Esra Çıkmaz

Keywords:

Hotel Management, Ethical Climate, Employee Satisfaction

Abstract

The ethical climate in hotel management plays an important role in forming a regular competition structuring. Hotel managements need to understand employees’ perception of organizational climate in order to understand the management problems and find solutions to them. Understanding the climate in an organization is an important stage in examining the management process. One of the most important factors in customer satisfaction in hotel managements is the level of employee satisfaction. Therefore, determining the ethical climate and employee satisfaction in hotels will act as a guide for managers in their management methods.

In this study, the relationship between organizational ethical climate and employee satisfaction (satisfaction in work environment) was examined. For this purpose, 180 people from 6 different hotels in Gaziantep were studied. As a data collection tool questionnaire was used and data was analyzed through SPSS. As a result of the study, certain relationship between organizational ethic climate and employee satisfaction was revealed.

References

• Akın, M. (1998). “İşletmelerde Çatışma Yönetiminde Ä°letiÅŸimin Yeri ve Önemiâ€. Yüksek Lisans Tezi,Erciyes Ãœniversitesi, Kayseri.

• Bakan, İ. ve Büyükbeşe, T. (2004). Örgütsel İletişim ile İş Tatmini Unsurları Arasındaki İlişkiler: Akademik Örgütler İçin Bir Alan Araştırması.Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi. 7, 1-30.

• Barutçugil, İ. (1984). Turizm İşletmeciliği. 3. Baskı, Beta Basım.

• Bartels, K, K.,Harrıck, E, M, Kathryn, S, D, (1998), “TheRelationshipBetweenEthicalClimateandEthicalProblemswithin Human Resource Managementâ€, Journal of Business Ethics.17(7), 799-804.

• Bayram, N. (2004). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi. Ezgi kitabevi: Bursa.

• Biçer, M. (2005). “Satış Elemanlarının Ä°ÅŸ Tatmini, Örgüt BaÄŸlılığı ve Ä°ÅŸten Ayrılma Niyetinin Etik Ä°klim Ä°le Ä°liÅŸkisi: Sigorta ve Ä°laç Sektörlerinde Bir AraÅŸtırmaâ€, BasılmamışYüksek Lisans Tezi, Çukurova Ãœniversitesi, Adana.

• Buchholz, R,A. andSandra, B.(1998).Business Ethics.PrenticeHall: UpperSaddleRiver.

• Callan, R J. (1997).â€The Critical IncidentTecnique in HospitalityResearch: An Illustrationfromthe UK LodgeSectorâ€, TourismManagement, 19 (1): 93-98.

• Cullen, J,B.,Vıctor, B, Stephens, C,. (1989). “An EthicalWeather Report: AssessingtheOrganization’sEthicalClimateâ€, Organizational Dynamics. 18(2): 50-62.

• Dıckson, M, W.,Smıth, B, D., Grojean, M, W., Ehrhart, M,. (2001). “An OrganizationalClimateRegardingEthics: TheOutcome of LeaderValuesandthePracticesThatReflectThemâ€,TheLeadershipQuarterly, 12, 197-217.

• Çıkmaz, E. (2013). “Otel Ä°ÅŸletmelerinde Çalışan Personelin Sahip OlduÄŸu Ä°letiÅŸim Becerisinin Yükseköğretim Mezunu Müşteriler Tarafından DeÄŸerlendirilmesine Yönelik Gaziantep’te Bir Uygulamaâ€, Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Ãœniversitesi: Gaziantep.

• Doğan, S. (2005).Çalışan İlişkileri Yönetimi.Kare Yayınları: İstanbul.

• DoÄŸan, S. ve KarataÅŸ, A. (2011).â€Ã–rgütsel EtiÄŸin Çalışan Memnuniyetine Etkisi Ãœzerine Bir AraÅŸtırmaâ€, Erciyes Ãœniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37, 1-40.

• Farrell, A. M.,Souchon, A.L. andGeoffrey R. (2001). “Service EncounterConceptualisation: Employees’ Service BehavioursandCustomers’ Service QualityPerceptions’â€, Journal of Marketing Management. 17 (5): 577-593.

• Fowdar, R. (2007). “Developing Service QualityQuestionnaireforthe Hotel Industry in Mauritiusâ€, Journal of VacationMarketing. 13 (1): 19-27.

• Gül, H. ve Gökçe, H. (2008). “Örgütsel Etik ve BileÅŸenleriâ€,Süleyman Demirel Ãœniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 377-389.

• Heung, V.C.S.and Lam, T. (2003). “CustomerComplaintBehaviorTowardsHotel Restaurant Servicesâ€. International Journal of ContemporaryHospitality Management. 15(5): 283–289.

• Ä°kiz, A.K. andMasoudi,A. (2008).â€Approachto Hotel Service Designâ€Ä°ÅŸletme Fakültesi Dergisi. 9(1): 17-31.

• Karabey, C. ve KarcıoÄŸlu, F. (2008).â€Yöneticilerin Ä°letiÅŸim Tarzı ile Çalışanların Ä°ÅŸ Performansı, Ä°ÅŸ Tatmini ve Rol BelirsizliÄŸi Arasında Ä°liÅŸkiâ€,EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi, Ä°Ä°BF Dergisi. 3(2): 25-42.

• Karalar, R,.vediğ.(2001).Genel İşletme.Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

• Lemmergaard, J. andLaurıdsen, J,. (2008). “TheEthicalClimate of DanishFirms: A Discussionand Enhancement of theEthical-Climate Modelâ€, Journal of Business Ethics, 80, 653-675.

• Merton, R, K., (1968).SocialTheoryandSocialStructure, Genişletilmiş Baskı, CollierMacmillanPublishers: London.

• Mitchell, C, (2003).A Short Course in International Business Ethics: CombiningEthicsandProfits in Busines. Novato, California:World TradePress.

• Olalı, H., ve Korzay, M. (2004).Otel İşletmeciliği.Beta Basım Yayımcılık.

• Özkul, E. (2007). “Müşteri Ä°liÅŸkileri Yönetiminin Otel Ä°ÅŸletmelerinde UygulanabilirliÄŸine Ä°liÅŸkin Bir DeÄŸerlendirmeâ€, Seyahat ve Otel Ä°ÅŸletmeciliÄŸi Dergisi. 4 (1): 16.

• Post, J,E.,Frederıck, W,C., Lawrence, A, T.,Weber, J,. (1996).Business andSociety: CorporateStrategy, PublicPolicy, Ethics. 7. Basım, McGrawHill, Inc., International Edition.

• Roman,S,.(2003).Journal of Marketing Management TheImpact of Ethical SalesBehaviour on CustomerSatisfaction, TrustandLoyaltytotheCompany: An EmpiricalStudy in the Financial Services Industry. 19 (9).

• Pieper, A. (1999). Etiğe Giriş.( V, Atayman ve G, Sezer, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

• Riley, M. (1991). “A Guide to Personel Practice in The Hotel andCataringIndustryâ€, Human ResourseManagment, Butterworth-HeinemamLtd.,Oxford.

• Schmınke, M, Arnaud, A, Kuenzı, M,.(2007). “ThePower of EthicalClimatesâ€, Organizational Dynamics. 36(2), 171-186.

• Schwepker, C.H. (2001). “EthicalClimate’sRelationshipToJobSatisfaction, OrganizationalCommitment, AndTurnoverÄ°ntention Ä°n TheSalesforceâ€. JournalOf Business Research, 54, 39– 52.

• Sigala, M. (2003.) “TheÄ°nformationAndCommunication Technologies Productivity Ä°mpact On TheUK Hotel Sectorâ€, International JournalOf Operations &Production Management. 23 (10): 1224 – 1245.

• Şimşek, M.Ş.,Akgemci, T ve Çelik, A. (2003).Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Konya: Adım Matbaacılık veOfset.

• Vardı, Y.,andWeıtz, E,. (2004).“Misbehavior in Organizationsâ€, Theory, Researchand Management, Lawrence ErlbaumAssociatesPublishers, New Jersey.

• Vıctor, B. andCullen, B,J. (1988). “TheOrganizationalBasis of EthicalWorkClimatesâ€, AdministrativeScienceQuarterly, 33, 101-125.

Downloads

Published

2015-10-24

How to Cite

Büyükbeşe, T., & Çıkmaz, E. (2015). The Effect Of Ethical Climate On Employee Satisfaction In 5-Star Hotel Managements: A Field Study In Gaziantep. Asian Journal of Business and Management, 3(5). Retrieved from https://ajouronline.com/index.php/AJBM/article/view/3205