Investigation of the Effects of Marital Adjustment on Sexual Life Quality of Married Women

Authors

  • Sevinç Köse Tuncer Erzincan Binali Yıldırım University Faculthy of Health Sciences
  • Emin Aydin
  • Necla KasimoÄŸlu
  • Burcu AÄŸdemir
  • Sebahat AtalikoÄŸlu BaÅŸkan

DOI:

https://doi.org/10.24203/ajpnms.v6i4.5622

Keywords:

Sexual Life Quality, Marital Adjustment, Women

Abstract

Objective: The aim of this study is to determine the effect of marital adjustment on the quality of sex life in married women.

Method: As a descriptive study, the universe of the present study consists of married women consulting to an education and research hospital and primary care clinics in a province while the sample is composed of 365 voluntary married women that are open to dialogue. In collecting the data, “Information form†containing socio-demographic background, “Marriage Adjustment form (MAF) and sexual life quality scale for woman  (SFQSW) were used. In analysing the data, arithmetic mean, percentage, frequency, Mann Whitney-U test, Kruskall Wallis Analysis and Spearman Correlation Analysis were employed.

Findings: Arithmetic score of the MAF is 43.58±9.83 and that of SFQSW is 79.88±19.57 while significant relation between the scores was found in positive direction (p<0.05).

Results: The more marital adjustment increases in women, the better the sexual life quality is. In order to increase the level of well-being and life quality in marriage, nurses are suggested to counsel the couples and family consultants are advised to inform the families on sexual issues and improve their communication skills.

Author Biography

Sevinç Köse Tuncer, Erzincan Binali Yıldırım University Faculthy of Health Sciences

Women's health and diseases nursing

References

Budak S. Psikoloji Sözlüğü, 3. Baskı. Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 2005:155

T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Aile Rehberi. ISBN: 975-19-3778-7 Ankara, 2005

Kışlak Tutarel Ş , Çabukça F . Empati ve Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu ile İlişkisi . Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi , 2002 , Cilt : 2 Sayı : 6

Gülsün ., Ak M., Bozkurt A., Psikiyatrik Açıdan Evlilik ve Cinsellik Marriage and Sexuality From a Psychiatric Point of View , Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches In Psychıatry 2009; 1(1):68-79

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk Projesi, bilgilendirme dosyası 1: cinsel yaşam ve sorunları, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, www.cetad.org.tr/CetadData/Book/5/2692011151611-bilgilendirme_dosyasi_1. Erişim tarihi 13.01.2016, saat 11:00, sayfa 7-9.

Şafak Öztürk C, Arkar H. Evli Çiftlerde Evlilik Uyumu ve Cinsel Doyum Arasındaki İlişkiler. Literatür Sempozyum, 1(3), 16-24.

Yalçın H., Evlilik Uyumu İle Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişki, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Şubat 2014 Cilt:3 Sayı:1 Makale No: 24 ISSN: 2146-9199

Collins, R.S., Coltrone, S. (1991). Sociology of marriage and the family: gender, love and property, 3. Baskı, Chicago.

Huston, L., Vangelesti, A.L. (1991). Socioemotional behavior and satisfaction in marital relationships: A longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, s:721-733.

Rust J, Golombok S, Collier J. Marital problems and sexual dysfunction: How are they related? Br J Psychiatry 1988; 152:629-631.

Morokoff J, Gillilland R. Stress, sexual functioning, and marital satisfaction. J Sex Res 1993; 30:43-53.

Çağ P., Yildirim İ., Evlilik Doyumunu Yordayan İlişkisel ve Kişisel Değişkenler Relational and Personal Predictors of Marital Satisfaction Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 13-23

Kışlak-Tutarel, Ş. (1999). Evlilikte uyum ölçeğinin (EUÖ) güvenirlik ve geçerlik çalışması. 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 7(1), 54-56

Tuğut N., Gölbaşı Z., Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği - Kadın Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması, Cumhuriyet Tıp Dergisi 2010; 32: 172-180

Şendil G, Korkut Y. Evli Çiftlerdeki Çift Uyumu Ve Evlilik Çatışmasının Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Dergisi,2008, Volume: 28,Number: 1

Şule Karadağ, Evlilik Uyumu İlişkisinde Aile İçi İletişimin Rolü: Konya Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Halkla İlişkiler Bilim Dalı Doktora Tezi Konya-2015

Yılmaz A, Aydın Avcı İ. 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Bazı Toplumsal Cinsiyet Özellikleri İle Evlilik Uyumları Arasındaki İlişki. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2015;4(2)

Erbek E., Beştepe E., Akar H., Alpkan L., Eradamlar N., Cinsellik ve Çift Uyumu Arasındaki İlişki: Üç Grup Evli Ciftte Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Düşünen Adam; 2005, 18(2): 72-81.

Kasapoğlu F., Kultu M., Durmuş M., Evli Bireylerde Kişilerarası İlişki Tarzı ile Evlilik Doyumu Arasındaki İlişki: Evlilikte Özyeterlik Algısının Aracı Rolü, Nesne Psikoloji Dergisi (NPD), 2017, Cilt 5, Sayı 11, Volume 5, Issue 11

Tav AŞ., , Gültekin BK., , SarIöz Arpaccıoğlu B., Aile içi fiziksel şiddete maruz kalmış evli kadınlarda klinik özellikler, çiftlerarası uyum ve cinsel yaşam kalitesi, Clinical characteristics, adjustment between the couples and the quality of sexual life of married women who are exposed to physical domestic violence, Klinik Psikiyatri, 2018;21:254-260

- Bakırcıoğlu R, Ansiklopedik psikoloji sözlüğü. Ankara, Anı yayıncılık.2006

Yılmaz Esencan T., Kızılkaya Beji N., Günümüze değin cinsellik konusunda yapılan çalışmaların irdelenmesi, Kadın Cinsel sağlığı, https://www.researchgate.net/, Erişim Tarihi: 13.11.2018 saat: 16:35

Cinsel sağlık ile doğum biçimi arasındaki ilişki, Çeviri Yrd. Doç. Dr. Can Benlioğlu, Prof. Dr. Sefa Resim, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji ADSong M., Ishii H., Toda M. Sex Med 2014; 2: 153-8

Kasap E. , Aksu EE.,, Şahin N., Güçlü S., Gür EB., Doğum şeklinin seksüel fonksiyon üzerine etkisi var mıdır?, Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi 2016; 26(3):201-206 doi:10.5222/terh.2016.201

Åžener, A. ve TerzioÄŸlu, G. (2008). Bazı sosyo-ekonomik ve demograï¬ k deÄŸiÅŸkenler ile iletiÅŸimin eÅŸler arası uyuma etkisinin araÅŸtırılması. Aile ve Toplum Dergisi, 4(13), 7-20.

Egelıoğlu Cetışlın N., Top ED., Arkang G., Kaba F., Ertop F., Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Cinsel Yaşam ve Benlik Saygısına Etkisi (The Effects That Family Planning Methods Have On Married Women’s Sexual Health And Selfesteem), Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi, 2016;13 (2): 101-106[

Halford, WK., Kelly, A, Markman, H. L. (1997). The concept of a healthy marriage. Clinical Handbook of Marriage and Couple Intervention.

Downloads

Published

2018-12-15

How to Cite

Tuncer, S. K., Aydin, E., KasimoÄŸlu, N., AÄŸdemir, B., & BaÅŸkan, S. A. (2018). Investigation of the Effects of Marital Adjustment on Sexual Life Quality of Married Women. Asian Journal of Pharmacy, Nursing and Medical Sciences, 6(4). https://doi.org/10.24203/ajpnms.v6i4.5622