Abu-Swailem, Abder-Rahim E, Mu'tah University, United States