Good Teachers and Good Teacher Educators: A Glance at the Current Teacher Education in Finland

Satu Uusiautti, Kaarina Määttä

Abstract


In this article, our purpose is to discuss two perspectives of the current teacher education: teacher selection and teacher education in their pursuit of preparing good teachers at Finnish universities. How to define a good teacher? How to educate good teachers? The core question is how to draw from the history of teacher education and combine the new knowledge to serve the current demands of the profession in the best possible manner.

Keywords


teacher, teacher education, Finland, teacherhood, love

References


Cygnaeus, U., Uno Cygnaeuksen kirjoitukset Suomen kanskoulun perustamisesta ja järjestämisestä [Uno Cygnaeus’s writings about the establishment and organization of the Finnish elementary education], Raittiuskansan Kirjapaino, Helsinki, 1910.

Määttä, K. , Paksuniemi, M. “At the roots of the pedagogy of Finnish teacher training – Practicum as a core of teacher training in teacher college in Tornio in the 1920s”, International Journal of Educational Administration and Policy Studies, vol. 3, no. 8, pp. 121-128, 2011.

Paksuniemi, M., Tornion alakansakoulunopettajaseminaarin opettajakuva lukuvuosina 1921–1945 rajautuen oppilasvalintoihin, oppikirjoihin ja oheistoimintaan [The teacher image in the lower primary school teachers´ college of Tornio in 1921–1945 in the light of selection of students, textbooks, and activities of leisure time], Lapland University Press, Rovaniemi, 2009.

Jakku-Sihvonen, R., Niemi, H. (Eds.), Research-based teacher education in Finland – Reflections by Finnish teacher educators, Finnish Educational Research Association, Helsinki, 2006.

OECD, Knowledge and skills for life. Programme for international student assessment, OECD, Paris, 2000.

OECD, Learning for tomorrow’s world. First results from PISA 2003. Programme for international student assessment, OECD, Paris, 2003.

Economist Intelligence Unit, The learning curve. Lessons in country performance in education, Pearson, London, 2012. http://thelearningcurve.pearson.com/the-report

Hansén, S.V., Forsman, L. “Design and dilemmas – experiences from Finnish teacher education”, Didacta Varia, vol. 14, no. 1, pp. 3–23, 2009.

Hölkkä, P., Eteläpelto, A., Rasku-Puttonen H. “Recent tensions and challenges in teacher education as manifested in curriculum discourse”, Teaching and Teacher Education, vol. 26, pp. 845–853, 2010.

Maaranen, K., Widening perspectives of teacher education. Studies on theory-practice relationship, reflection, research and professional development, University of Helsinki, Helsinki, 2010.

Kansanen, P., “Pedagogical thinking: The basic problem of teacher education”, European Journal of Education, vol. 26, no. 3, pp. 251–260, 1991.

Jussila, J., Peruskoulun luokanopettajakoulutukseen hakeutuminen ja sen motiivit [Who applies for elementary school teacher training and why], University of Helsinki, Helsinki, 1976.

Määttä, K., Luokanopettajakoulutuksen valintakokeissa hyväksyttyjen ja hylättyjen välisistä eroista [Differences between admitted and rejected applicants in entrance examanination], University of Oulu, Oulu, 1978.

Perho, H., Ammatti- ja opintosuuntautumisen luonne ja merkitys luokanopettajan opinnoissa [The nature and significance of vocational study orientation in class teacher education], University of Joensuu, Joensuu, 1982.

Kivinen, O., Rinne, R., “Education of the elementary-school teachers and the images of citizenship in Finland during 19th and 20th Centuries”, Scandinavian Journal of Educational Research, vol. 39, pp. 237–256, 1995.

Uusikylä, K., Akateemiseksi luokanopettajaksi kehittyminen. Seuranta-tutkimus Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa 1979-1989 [Developing into an academic primary school teacher. A follow-up study of students at the teacher education in Department at the University of Helsinki], University of Helsinki, Helsinki, 1990.

Ministry of Education, Opettajankoulutus 2020 [Teacher training in 2020], Mnistry of Education, Helsinki, 2007.

Rousmaniere, K., “Losing patience and staying professional: women teachers and the problem of classroom discipline in New York City schools in the 1920s”, History of Education Quarterly, vol. 34, no. 1, pp. 49-68, 1994.

Sumara, D. J., Luce-Kapler, R., “(Un) becoming a teacher: negotiating identities while learning to teach”, Canadian Journal of Education, vol. 21, no. 1, pp. 65-83, 1996.

Rinne, R., Kansanopettaja mallikansalaisena: Opettajuuden laajeneminen ja opettajuuden rekrytoimismekanismit Suomessa 1851-1986 virallisen kuvausaineiston ilmaisemana [Teacher as the model citizen: the widening scope of teacherhood and the recruiting mechanisms of teachers in Finland between 1851 and 1986 as expresssed in the official documents], University of Turku, Turku, 1986.

Laes, T., Tulevaa opettajaa tunnistamassa – opettajaksi soveltuvuuden arvioinnista [Recognizing the future teacher – on evaluation of suitable teachers to come], University of Turku, Turku, 2005.

Räihä, P., Koskaan et muuttua saa! Luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalintojen uudistamisen vaikeudesta [Never may you change! On the difficulty of reforming student selection for class teachers education programmes], University of Tampere, Tampere, 2010.

Byrne-Jimenez, M., Orr, M.T. “Thinking in three dimensions: leadership for capacity building, sustainability, and succession”, Journal of Cases in Educational Leadership, vol. 15, pp. 33-46, 2012.

Beijaard, D., Meijer, P.C., N. Verloop. “Reconsidering research on teachers´ professsional identity”, Teaching and Teacher Education, vol. 20, pp. 107-128, 2004.

Hatt, B.E. “Pedagogical love in the transactional curriculum”, Journal of Curriculum Studies, vol. 37, pp. 671–688, 2005.

Lahelma, E., “School is for meeting friends: secondary school as lived and remembered”, British Journal of Sociology of Education, vol. 23, pp. 367–381, 2002.

Walls, R.T., Sperling, R.A., Weber, K.D., “Autobiographical memory of school”, The Journal of Educational Research, vol. 95, pp. 116–127, 2001.

Huebner, E. S., Gilman, R., Reschly, A. L., Hall, R., “Positive schools”, in Oxford handbook of positive psychology, ed. S. J. Lopez, C. R. Snyder, Oxford University Press, Oxford, pp. 561-568, 2009.

Määttä, K., Uusiautti, S., “Pedagogical love and good teacherhood”, In Education, vol. 17, no. 2, 2011.

Määttä, K., Uusiautti S., “Pedagogical authority and pedagogical love – connected or incompatible”, International Journal of Whole Schooling, vol. 8, no. 1, pp. 21-39, 2011.

Määttä, K., Uusiautti, S., “How to enhance the smoothness of university students´ study paths?”, International Journal of Research Studies in Education, vol. 1, no. 1, pp. 47-60, 2011.

Uusiautti, S., Määttä, K., “How to train good teachers in Finnish universities? Student teachers’ study process and teacher educators’ role in it”, European Journal of Educational Research, in press, 2013.

Pajares, F., “Toward a positive psychology of academic motivation”, The Journal of Educational Research, vol. 95, no. 1, pp. 27-35, 2001.

Mäensivu, K., Uusiautti, S., Määttä, K., “Special needs assistants – the special characteristic and strength of the school system of Finland”, European Journal of Educational Research, vol. 1, no. 1, pp. 23-36, 2012.

Haavio, M., Opettajapersoonallisuus [Teacher personality], Gummerus, Jyväskylä, 1948.

Niemi, H., Jakku-Sihvonen, R., “Research-based teacher education”, In Research-based teacher education in Finland – Reflections by Finnish teacher educators, ed. R. Jakku-Sihvonen, H. Niemi, Finnish Educational Research Association, Turku, pp. 31-50, 2006.

Finlayson, D., Cohen, L., “The teacher´s role: A comparative study of the conceptions of college of education students and headteachers”, British Journal of Educational Psychology, vol. 37, no. 1, pp. 22-31, 1967.

Blomberg, S., Noviisiopettajana peruskoulussa. Aloittavien opettajien autenttisia kokemuksia ensimmäisestä opettajavuodesta [As a novice teacher at elementary school. New teachers’ authentic experiences of the first year as a teacher], University of Helsinki, Helsinki, 2008.

Heikkinen, H. L. T., Jokinen, H., Tynjälä, P., Välijärvi, J., ”Mistä tukea nuorelle opettajalle? Kolme mentorointimallia vertailussa [How to support young teachers? A comparison of three mentoring models]”, Kasvatus, vol. 39, no. 3, pp. 205-217, 2008.

Hebert, E., Worthy, T., “Does the first year of teaching have to be a bad one? A case study of success”, Teaching and Teacher Education, vol. 17, no. 8, pp. 897-911, 2001.

Kyriacou, C., Kunc, R. “Beginning teachers’ expectations of teaching”, Teaching and Teacher Education, vol. 23, no. 8, pp. 1246-1257, 2007.

Määttä, K., Opettajaksi opiskelleiden kontrolli-ideologia sekä sen muuttuminen opintojen edetessä ja työkokemuksen karttuessa [The control-ideology of teacher trainees and its changes during the study years and working years], University of Lapland, Rovaniemi, 1989.

Dreeben, T., The nature of teaching: Schools and the work of teachers, Scott, Glenview, 1970.

Lortie, D., Schoolteacher. A sociological study, University of Chicago Press, Chicago,1975.

Mutton, T., Hagger, H., Burn, K., “Learning to plan, planning to learn: the developing expertise of beginning teachers”, Teachers and Teaching: Theory and Practice, vol. 17, no. 4, pp. 399-416, 2011.

Riegle-Crumb, C., King, B., Grodsky, E., Muller, C., “The more things change, the more they stay the same? Prior achievement fails to explain gender inequality in entry into STEM College majors over time”, American Educational Research Journal, vol. 49, no. 6, pp. 1048-1073, 2012.

Rinne, R., Kivirauma, J., Simola, H., “Shoots of revisionist education policy or just slow readjustmet? The Finnish case of educational reconstruction”, Journal of Educational Policy, vol. 17, no. 6, pp. 643-658, 2002.

Räty, H., Snellman, L., Mäntysaari-Hetekorpi, H., Vornanen, A., ”Vanhempien tyytyväisyys peruskoulun toimintaan ja koulunuudistuksia koskevat asenteet [Parents’ satisfaction with the operation of comprehensive school and the attitudes towards school reforms]”, Kasvatus, vol. 26, no. 3, pp. 250-260, 1995.

Nordisk skolbarometer [School Barometer of the Nordic Countries], Attitydes till skolan år 2000 [Attitudes towards school in 2000], TemaNord , Nordisk Ministerråd, Copenhagen, 2001.

Simola, H., “Kenraali Adolf Ehrnrooth ja Pisa:n ihme – Koulutussosiologisia huomautuksia erääseen suomalaisen menestystarinaan [General Adolf Ehrnooth and the miracle of PISA – Educational sociological remarks on one Finnish success story]”, Kasvatus, vol. 1, pp. 76-83, 2004.

Russell, B., Power: a new social analysis, W.W. Norton & Co., New York,1938.

Solasaari, U., Rakkaus ja arvot kasvattavat persoonan - Max Schelerin kasvatusfilosofiaa [Love and values rear a personality – Max Scheler’s philosophy of education], University of Helsinki, Helsinki, 2003.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.